Các bài viết bởi David R. Loy và John Stanley

PHẬT GIÁO CÓ THỂ CỨU VÃN QUẢ ĐỊA CẦU?

24.04.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

“Nếu chúng ta cứ tiếp tục hành hạ quả đất cách nầy, chắc chắn nền văn minh của chúng ta sẽ bị hủy diệt. Cuộc quay đầu nầy đòi hỏi sự giác ngộ, thức tỉnh. Sự giác ngộ của đức Phật có tính cách cá nhân. Chúng ta cần một sự giác ngộ tập thể để làm chậm lại dòng hủy diệt nầy. Nền văn minh sẽ đi đến chỗ chấm dứt nếu chúng ta (...) Xem tiếp