Các bài viết bởi Đại Sư Ấn Quang

THÂU NHIẾP LỤC CĂN TỊNH NIỆM TIẾP NỐI

23.07.2016 // Tác giả: // 0 phản hồi //

Điều nhiếp cả sáu căn, là ngay lúc niệm Phật tâm chuyên chú vào Phật, là nhiếp ý căn, miệng phải niệm cho rõ ràng mạch lạc tức là nhiếp thiệt căn, tai phải nghe đựơc rõ ràng mạch lạc tức là nhiếp nhĩ căn. Ba căn này nhiếp vào danh hiệu Phật thì mắt quyết không thấy cảnh loạn khác là nhiếp nhãn căn, mũi cũng không ngửi những mùi loạn khác là (...) Xem tiếp